ผู้บริหาร

นางวรากร มังบู่แว่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/06/2011
ปรับปรุง 02/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 264042
Page Views 345605
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
ข้อสอบติวโอเน็ต ชีววิทยา
โพสโดย
ratwic

คำถาม100คำถาม
1. สิ่งแวดล้อมคืออะไร ?
สิ่งแวดล้อมคือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่อยู่ล้อมรอบตัวเรา และส่งผลต่อเราทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เช่น แสดแดดจากดวงอาทิตย์ อากาศที่เราหายใจ ทะเล ป่าไม้ สัตว์และพืช และที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
2. คุณภาพสิ่งแวดล้อมหมายความว่าอย่างไร ?
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหมายถึงดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์ พืช และทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ และสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีพของประชาชน และความสมบูรณ์สืบไปของมนุษยชาติ
3. เขตอนุรักษ์คืออะไร ?
เขตอนุรักษ์ หมายความถึงเขตอุทยานแห่งชาติ เขตสงวนเพื่อการท่องเที่ยวและเขตพื้นที่คุ้มครองอย่างอื่นเพื่อสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติ ตามที่กฎหมายกำหนด
4. พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมหมายความว่าอะไร ?
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมหมายถึง พื้นที่ใดก็ตามที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ ที่อาจถูกทำลายหรืออาจได้รับความกระทบกระเทือน จากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ได้โดยง่าย หรือเป็นพื้นที่ ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือสมบัติอันควรแก่การอนุรักษ์
5. นิเวศวิทยาคืออะไร ?
นิเวศวิทยาคือ การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการที่พืชและสัตว์พึ่งพาสิ่งแวดล้อมของมันและพึ่งพาซึ่งกันและกันเพื่อความอยู่รอด ตัวอย่างเช่น ต้นไม้ต้องการแสงอาทิตย์ อากาศ น้ำและดิน เพื่อการเติบโต เมื่อต้นไม้ทิ้งใบลงสู่ดิน ใบไม้ทั้งหลายก็จะถูกย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ ให้กลับกลายไปเป็นธาตุอาหารให้กับดินต่อไป
6. ระบบนิเวศคืออะไร ?
ระบบนิเวศคือ ระบบความผูกพันของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ในระบบนิเวศหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ในพื้นที่เฉพาะแห่งที่ต้องพึ่งพากันและกัน ตั้งแต่ห่วงโซ่ อาหารการค้ำจุนชีวิต เช่น ระบบนิเวศป่าของป่าไม้ ระบบนิเวศของทะเล เป็นต้น
7. ห่วงโซ่อาหารคืออะไร ?
ห่วงโซ่อาหารคือ ระบบของการเป็นอาหารให้กันและกันของสิ่งมีชีวิตซึ่งในกระบวนการดังกล่าว พลังงานจะผ่านจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปอีกชีวิตหนึ่ง เช่น พืชสีเขียวผลิตอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจากดวงอาทิตย์ จากนั้น พืชสีเขียวก็จะเป็นอาหารให้แก่สัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารและสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารก็จะเป็นอาหารให้กับสัตว์ที่กินสัตว์เป็นอาหารต่อไป
8. มลพิษหมายความถึงอะไร ?
มลพิษหมายถึง ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกากตะกอนหรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษหรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตาม ธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นภัย อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และหมายความรวมถึงรังสีความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือนหรือเหตุรำคาญอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ด้วย
9. ภาวะมลพิษคืออะไร ?
ภาวะมลพิษคือ สภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดยมลพิษ ซึ่งทำให้ คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน
10. แหล่งกำเนิดมลพิษหมายความว่าอย่างไร ?
10. แหล่งกำเนิดมลพิษหมายความถึงชุมชนโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ
11. สารพิษที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมเกิดจากอะไร ?
สารพิษที่ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม เป็นสารพิษที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม จากการ เกษตรกรรม จากสารปรุงแต่งอาหาร ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของร่างกาย
12. อันตรายของสารพิษเกิดจากอะไร ?
อันตรายจากสารพิษเกิดจาก โมเลกุลของสารพิษซึ่งมีขนาดเล็กมากและสามารถละลายน้ำได้ง่าย จึงสามารถดูดซึมผ่านลำไส้ข้าสู่กระแสเลือด และถูกนำพาไปยังเนื้อเยื่อทุกส่วนของร่างกายให้ไปสะสมอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของเซลในร่างกาย
13. ภาวะอันตรายของสารพิษในร่างกายเกิดขึ้นเมื่อใด ?
ภาวะอันตรายของสารพิษในร่างกายเกิดขึ้นเมื่อโมเลกุล ของสารพิษเกิดการรวมตัวกับโครโมโซมในร่างกายของมนุษย์ ทำให้การขับออกจากร่างกายเป็นไปได้ยากทำให้เกิดความเป็น พิษขึ้นกับกับอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย
14. ของเสียคืออะไร ?
ของเสียคือ ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิxxxล น้ำเสีย อากาศเสีย มลสารหรือวัตถุอันตรายอื่นใด ซึ่งถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษรวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้นมีทั้งที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ
15. เราช่วยลดภาวะของเสียได้หรือไม่ ?
เราสามารถช่วยลดภาวะของเสียได้ โดยปฏิบัติตาม 3R ซึ่งเป็นแนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ ดังนี้
R1 คือ การลดการใช้ (Reducing)
R2 คือ การใช้อีก (Reusing)
R3 คือ การนำของเสียกลับมาผลิตใช้ใหม่ (Recycling)
16. R1 การลดการใช้คืออะไร ?
R1 (Reducing) หมายถึง การใช้ให้น้อยลง หากเราพยายามใช้ของที่ทำให้เกิดขยะน้อยลง ก็เท่ากับเราได้เริ่มต้นช่วยฟื้นฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
17. R2 การใช้อีก คืออะไร ?
การใช้อีก (Reusing) คือการนำของที่ใช้แล้วและจะทิ้ง มาดูว่าจะดัดแปลงใช้ประโยชน์ทำอะไรได้บ้าง เช่น กล่อง กระดาษแข็ง ขวดกาแฟ ถุงใส่ของ ซองใส่เอกสาร
18. R3 การนำของเสียกลับมาผลิตใช้ใหม่คืออะไร ?
การนำของเสียกลับมาผลิตใช้ใหม่ (Recycling) คือกระบวนการผลิตของเสีย เพื่อนำ กลับมาใช้อีก เช่น กระเบื้อง อลูมิเนียม กระจก กระดาษ พลาสติก ซึ่งเป็นวิธีลดขยะ ลดการใช้พลังงาน และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมหาศาลให้กับโลก
19. เครื่องหมาย หมายถึงอะไร ?
เครื่องหมาย เป็นเครื่องหมายที่แสดงว่า ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เคยใช้แล้วนำกลับมาผลิตใช้ใหม่หรือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เมื่อใช้แล้วสามารถนำกลับมาผลิตใช้ได้ใหม่อีก
20. อะไรบ้างที่นำกลับมาผลิตใช้ใหม่ได้ ?
สิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้แล้วนำกลับมาผลิตใช้ใหม่ได้ ได้แก่ แก้ว พลาสติก อลูมิเนียม กระดาษ
21. ในร่างกายของมนุษย์มีน้ำอยู่เท่าใด ?
ในร่างกายของมนุษย์มีน้ำอยู่ประมาณ 65% ในแอปเปิ้ลมีน้ำอยู่ถึง 80% และในมะเขือเทศและแตงโมมีน้ำอยู่เป็นปริมาณมากถึง 90%
22. น้ำมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันกี่สถานะ ?
น้ำมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน 3 สถานะ คือ
n น้ำในสถานะที่เป็นของเหลวได้แก่น้ำในแม่น้ำลำธาร ห้วย หนอง คลองบึง ทะเล
n น้ำในสถานะที่เป็นของแข็งได้แก่ น้ำแข็ง หิมะ และลูกเหน็บ
n น้ำในสถานะที่เป็นก๊าซได้แก่ไอน้ำ ที่ลอยอยู่ในอากาศ
23. วัฏจักรของน้ำคืออะไร ?
วัฏจักรของน้ำคือกระบวนการหมุนเวียนของน้ำตามระบบธรรมชาติ ที่เกิดต่อเนื่องกันโดยไม่มีจุดจบตั้งแต่การระเหยเป็นไอน้ำ การกลั่นตัวของไอน้ำ การรวมตัวเป็นก้อนเมฆ และตกลงมาสู่พื้นโลกของฝนหิมะ และลูกเห็บ
24. คุณสมบัติที่สำคัญของน้ำคืออะไร ?
คุณสมบัติที่สำคัญของน้ำคือการเป็นตัวทำละลายสารอื่น ๆ คือน้ำสามารถละลายสิ่งต่าง ๆ ให้กลายเป็นองค์ประกอบในตัวมันเองได้ น้ำจึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่สะสมธาตุอาหารต่าง ๆ ไว้ในตัวมากที่สุด
25. น้ำ สูญหายไปจากโลกหรือไม่ ?
น้ำไม่เคยสูญหายไปจากโลก นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่ในโลก ในปัจจุบันมีเท่ากับปริมาณน้ำที่มีอยู่ในโลกเมื่อ 6000 ปีที่แล้ว อันเป็นช่วงเวลาของการเกิดอารยธรรมลุ่มน้ำไทกริส-ยูเฟรติส เพียงแต่ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นกับปริมาณน้ำ ณ ที่ต่าง ๆ ขึ้น เช่น ที่หนึ่งปริมาณน้ำอาจเพิ่มขึ้น ขณะที่อีกที่หนึ่งปริมาณน้ำอาจลดลง
26. อะไรเป็นสาเหตุให้ปริมาณน้ำแต่ละที่ไม่คงที่ ?
ความเปลี่ยนแปลงผันแปรของภูมิอากาศ ทำให้การคืนกลับของน้ำ ณ บริเวณหนึ่ง ๆ ไม่คงที่และไม่สม่ำเสมอ คือ ทำให้อัตราส่วนการคืนกลับไม่เท่ากับอัตราส่วน ที่ได้ระเหยไปจากบริเวณผิวโลก ณ ที่นั้น
27. ความผันแปรของภูมิอากาศทำให้เกิดอะไรขึ้นกับโลก ?
ความผันแปรของภูมิอากาศ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล การเกิดอุทกภัย และสภาวะความแห้งแล้งในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
28. เขื่อนสร้างขึ้นเพื่ออะไร ?
เขื่อนสร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำ ณ บริเวณพื้นที่ต้นน้ำเพื่อไม่ให้น้ำไหลบ่าไปจนหมดในหน้าฝน และเพื่อปล่อยน้ำลงมาใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังช่วยเปลี่ยนแปลงทิศทางการ ไหลของน้ำให้ไหลเข้าสู่พื้นที่ที่ต้องการใช้ประโยชน์ได้ตามที่ต้องการ
29. น้ำทิ้งคืออะไร ?
น้ำทิ้งคือน้ำโสโครกที่ผ่านการใช้ประโยชน์แล้วจากกิจกรรมทั้งหลายของมนุษย์ เช่น น้ำทิ้งจากบ้านเรือน ภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม และโรงงานอุตสาหกรรม
30. น้ำทิ้งจากโรงงานมีอันตรายหรือไม่ ?
น้ำทิ้งจากโรงงานเป็นน้ำโสโครกที่มีอันตรายเพราะมีกากสารพิษได้แก่ โลหะหนัก น้ำมัน และสารละลายเจือปนอยู่
31. สารอินทรีย์คืออะไร ?
สารอินทรีย์คือ สารที่ประกอบด้วยไขมัน น้ำมัน และโปรตีน
32. สารอินทรีย์ทำให้เกิดอะไรขึ้นกับน้ำ ?
สารอินทรีย์เป็นสิ่งปฏิxxxลตัวสำคัญที่ทำให้เกิดความเน่าเสีย ขึ้นกับแหล่งน้ำทำให้น้ำเน่า มีกลิ่น หรือมีสีดำคล้ำ
33. จุลินทรีย์คืออะไร ?
จุลินทรีย์ คือ ชีวิตเล็ก ๆ ที่อยู่ในน้ำ หน้าที่ของจุลินทรีย์ก็คือการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยการใช้ออกซิเจนเข้ามาช่วย ดังนั้น ปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำยิ่งเพิ่มขึ้นเท่าใด จุลินทรีย์ก็ จะดึงออกซิเจนมาช่วยในการย่อยสลายมากขึ้นเท่านั้น และการนำเอาออกซิเจนมาใช้มากเกินไป ทำให้แหล่งน้ำนั้น ๆ ขาดแคลนออกซิเจน กลายเป็นแหล่งน้ำเสีย
34. บีโอดีคืออะไร ?
บีโอดี เป็นคำศัพท์ที่ย่อมาจากคำว่า Biochemical Oxyen Demand เป็นค่าที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำ โดยใช้ปริมาณของความสกปรกของน้ำทิ้งเป็นตัววัด
35. ค่าบีโอดีได้จากอะไร ?
ค่าของบีโอดีจะแสดงถึงปริมาณของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ ถ้าน้ำทิ้งมีสารอินทรีย์สูง มีปริมาณของออกซิเจนที่ถูกจุลินทรีย์ดึงไปใช้ ในการย่อยสลายก็สูงค่าบีโอดีน้ำนั้นก็จะสูงด้วย
36. ค่าบีโอดีบอกถึงอะไร ?
ค่าบีโอดีบอกถึงความเน่าเสียของน้ำ นั่นคือค่าบีโอดียิ่งสูงก็หมายถึงความเน่าเสียของน้ำในแหล่งน้ำนั้นยิ่งมากขึ้นด้วย
37. การรั่วไหลของน้ำมันในทะเลเกิดจากสาเหตุอะไร ?
การรั่วไหลของน้ำมันในทะเล บางครั้งเกิดจากการรั่วไหลซึมของบ่อน้ำมันหรือท่อน้ำมัน หรือจากเรือบรรทุกน้ำมัน เมื่อรั่วไหลลงสู่ทะเลแล้ว น้ำมันก็จะกระจายแผ่เป็นแผ่นบางๆ ปกคลุมพื้นผิวน้ำ
38. อันตรายที่เกิดจากคราบน้ำมันคืออะไร ?
คราบน้ำมันจะเกาะจับบนปีกนก ที่บินโฉบลงมาหากินในทะเล ทำให้ปีกของนกเหนียวหนืด แผ่กางปีกออกบินไม่ได้ นอกจากนี้บางครั้งคราบน้ำมันก็เข้าไปอุดตันในเหงือกปลาทำให้ปลาหายใจไม่ได้ และบางส่วนของน้ำมันก็จะซึมลงไปในฟองไข่ของสัตว์น้ำที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ ทำให้ตัวอ่อนในไข่ตาย
39. การบำบัดน้ำเสียคืออะไร ?
การบำบัดน้ำเสียคือกระบวนการฟื้นฟูคุณภาพความสะอาด ให้กับน้ำที่ผ่านการใช้มาแล้ว
40. การบำบัดน้ำเสียมีกี่ประเภท?
มี 4 ประเภทคือ
1. การบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการทางกายภาพ
2. การบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการทางเคมี
3. การบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการทางชีววิทยา
4. การบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการทางฟิสิกส์เคมี
41. ในอากาศบริสุทธิ์มีส่วนผสมของก๊าซไนโตรเจนอยู่เท่าใด ?
ในอากาศบริสุทธิ์นั้นมีส่วนผสมของก๊าซไนโตรเจนอยู่ร้อยละ 78
42. ก๊าซไนโตรเจนสำคัญต่อโลกอย่างไร ?
ก๊าซไนโตรเจนเป็นตัวช่วยเจือจางก๊าซออกซิเจน ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการหายใจของสิ่งมีชีวิตและช่วยให้เกิดชั้นโอโซน เพื่อช่วยปกป้องโลกจากรังสีอุลตร้าไวโอเลต
43. เมฆหมอก ไอน้ำ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สำคัญต่อโลกอย่างไร ?
เมฆหมอก ไอน้ำ และก๊าซคาร์ไดออกไซด์ ช่วยทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิบริเวณพื้นผิวโลก ให้อยู่ในภาวะที่สมดุลย์ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
44. อะไรเป็นสาเหตุให้โลกร้อนขึ้น ?
โลกร้อนขึ้นเพราะการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นจำนวนมากในชั้นบรรยากาศ
45. อะไรเป็นสาเหตุให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น ?
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากกิจกรรมทั้งหลายของมนุษย์ อาทิ การเผาไหม้เชื้อเพลิงและถ่านหิน การเผายังทำให้เกิด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวนมากลอยขึ้นไปสะสม เพิ่มขึ้นในชั้นบรรยากาศ และกลายเป็นตัวสกัดกั้น ความร้อนจากโลกไม่ให้กระจายออกไปทำให้โลกร้อนขึ้น
46. โอโซนคืออะไร?
ก๊าซที่พบอยู่ในบรรยากาศชั้นสตราโทสเฟียร์ ซึ่งอยู่สูงจากผิวโลกประมาณ 20-60 กิโลเมตร
47. โอโซนเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
โอโซนเป็นก๊าซที่เกิดจากการที่รังสีอุลตร้าไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ ส่องมากระทบกับโมเลกุลของออกซิเจนในบรรยากาศชั้นสตราโทสเฟียร์ ทำให้อะตอมของออกซิเจนแตกตัวเป็นอะตอมอิสระเมื่ออะตอมอิสระนี้รวมตัวเข้ากับโมเลกุล ของออกซิเจนที่ยังไม่แตกตัว ก็เกิดกลายเป็นโมเลกุลใหม่เกิดเป็นก๊าซโอโซนขึ้น
48. ก๊าซโอโซนมีความสำคัญต่อโลกอย่างไร ?
ก๊าซโอโซนมีคุณสมบัติพิเศษในการสามารถดูดซึมซับ รังสีอุลตร้าไวโอเลต ไม่ให้ส่องกระทบโดยตรงยังพื้นผิวโลก หน้าที่ของโอโซนจึงคล้ายเป็นหลังคาให้กับโลก
49. มีโอโซนอยู่มากน้อยเท่าใดในบรรยากาศ ?
ในความสมดุลย์ของธรรมชาตินั้น โอโซนเป็นก๊าซที่มีปริมาณน้อยมาก + ในชั้น บรรยากาศโลกประมาณกันว่า มีความหนาเพียง 3 มิลลิเมตรเท่านั้น
50. โอโซนมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร ?
โฮโซนเป็นก๊าซที่ช่วยปกป้องสิ่งมีชีวิตทุกชีวิต ให้รอดพ้นจากการถูกเผาทำลายจากความร้อนแรงของรังสีอุลตร้าไวโอเลต
51. สารซีเอฟซีคืออะไร ?
สารซีเอฟซี คือ ชื่อย่อของสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ซึ่งเป็นสารเคมีที่มนุษย์คิดค้นและผลิตขึ้นใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1930
52. สารซีเอฟซี ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ?
คุณประโยชน์ของสารซีเอฟซี ก็คือใช้เป็นสารทำความเย็นในตู้เย็นและในระบบความ เย็นต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ น้ำยาดับเพลิง น้ำยาซักแห้งและใช้เป็นก๊าซขับดันใน กระป๋องสเปรย์
53. ทำไมสารซีเอฟซีจึงเป็นก๊าซอันตราย ?
ซีเอฟซี เป็นสารที่มีความคงตัวสูงมาก ดังนั้นมันจึงสลายตัวได้ช้าที่สุดและจึงทำให้สารซีเอฟซีกลายเป็นสารมหาภัยของโลก
54. สารซีเอฟซี ก่อให้เกิดอันตรายได้อย่างไร ?
เมื่อสารซีเอฟซี ถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ มันก็จะลอยขึ้นไปถึงชั้นสตร้าโทสเฟียร์ ณ ที่นั้นรังสีอุลตร้าไวโอเลตได้ทำให้ซีเอฟซีแตกตัวออก และปล่อยอะตอมของคลอรีนออกมา อะตอมของคลอรีนนี้ก็ไปดึงอะตอมของออกซิเจน จากโมเลกุลของโอโซนออกมาเพื่อสร้างสารชนิดใหม่ชื่อคลอรีนมอนอกไซด์ ดังนั้น ยิ่งสารซีเอฟซีเพิ่มมากขึ้นเท่าใดอะตอมของโอโซนก็จะถูกทำลายลงมากขึ้นด้วย
55. รังสีอุลตร้าไวโอเลตคืออะไร ?
รังสีอุลตร้าไวโอเลต เป็นรังสีที่เกิดมาจากดวงอาทิตย์เป็นรังสีที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ในปริมาณที่พอเหมาะ รังสีอุลตร้าไวโอเลตจะมีประโยชน์ช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินดี แต่ หากมีปริมาณมากเกินไปจะทำให้เป็นอันตรายต่อผิวหนัง เช่น ทำให้ผิวหนังอักเสบเป็นมะเร็ง ที่ผิวหนังและเป็นอันตรายกับดวงตา
56. เชื้อเพลิงฟอสซิสคืออะไร ?
เชื้อเพลิงฟอสซิล คือ เชื้อเพลิงที่เกิดจากซากของสิ่งมีชีวิตภายใต้กระบวนการตามธรรมชาติ ณ ใต้พื้นพิภพเป็นเวลาหลายล้านปีมาแล้ว
57. กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในโลกส่วนใหญ่ได้มาจากไหน ?
กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในโลกส่วนใหญ่ผลิตมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งส่วนใหญ่ คือ ถ่านหิน
58. การเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล ทำให้เกิดอะไรขึ้นกับโลก ?
การเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และกิจการอุตสาหกรรมทั้งหลายนั้น ได้ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กระทบออกสู่บรรยากาศเป็นปริมาณมากในทุก ๆ ปี
59. เพราะเหตุใด การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลจึงมีผลทำให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจกขึ้น ?
เพราะน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิล เมื่อถูกเผาผลาญก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้น และการเพิ่มของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ทำให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจกขึ้นกับโลก
60. คาร์บอนคืออะไร ?
คาร์บอนเป็นธาตุที่สำคัญมากที่สุดธาตุหนึ่ง ในองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะในร่างกายของมนุษย์นั้น องค์ประกอบครึ่งหนึ่งของสสารที่เป็นของแข็งคือส่วนที่เป็นคาร์บอน
61. ในต้นไม้มีส่วนประกอบของธาตุคาร์บอนอยู่เท่าใด ?
ในต้นไม้ต้นหนึ่งๆ จะมีส่วนประกอบที่เป็นธาตุคาร์บอนอยู่ถึง 90 ส่วน
62. การหมุนเวียนของธาตุคาร์บอนเกิดขึ้นอย่างไร ?
เมื่อใดก็ตามที่สิ่งมีชีวิตตายลง ต้นไม้ถูกโค่นและเผา ธาตุคาร์บอนที่สะสมอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตและในเนื้อไม้ ก็จะกลับคืนสู่อากาศในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
63. สารมลพิษในอากาศที่สำคัญมีอะไรบ้าง ?
สารมลพิษ ในอากาศที่สำคัญที่มีอันตรายต่อมนุษย์โดยตรง ได้แก่ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไฮโดรคาร์บอนและตะกั่ว
64. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกิดจากการเผาไหม้ถ่านหิน การผลิตน้ำมันปิโตรเลียม กิจกรรมที่ปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ขึ้นสู่อากาศมากที่สุด คือการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล
65. ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากรถยนต์
66. ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีอันตรายต่อร่างกายอย่างไร ?
ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำลายเนื้อเยื่อปอด และเป็นสาเหตุของโรคระบบทางเดินหายใจ
67. ฝนกรดเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
เมื่อใดก็ตามที่ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ได้สัมผัสกับความชื้นในบรรยากาศก็จะเกิดปฏิกิริยากลายเป็นกรดซัลฟูริคและกรดไนตริค ถ้าความชื้นไม่มากนักก็จะเป็นกรดที่แห้งและมีขนาดเล็ก แต่ในความชื้นสูงจะทำให้เกิดเป็นฝนกรดตกลงสู่พื้นโลก เป็นอันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
68. มลพิษทางอากาศในอาคารบ้านเรือนเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
มลพิษทางอากาศในอาคารบ้านเรือนเกิดขึ้น เนื่องจากการขาดการระบายถ่ายเทของอากาศ อากาศจะบริสุทธิ์และสมดุลย์ได้ก็ด้วยการถ่ายเทและการเคลื่อนที่ การปิดกั้นอากาศจะ ทำให้อากาศสะสมมลพิษไว้และส่งผลถึง ผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารบ้านเรือนนั้น ๆ
69. ความสมดุลย์ของความร้อนในร่างกายมนุษย์คืออะไร ?
ความสมดุลย์ของความร้อนในร่างกายมนุษย์ คือการถ่ายเทความร้อนระหว่างร่างกายกับสิ่งแวดล้อม และความสมดุลย์ของความร้อนในร่างกายมนุษย์ เกิดขึ้นเมื่อความร้อนที่ร่างกายได้รับมีค่าเท่ากับความร้อนที่ถูกปล่อยออกจากร่างกาย
70. ความสมดุลย์ของความร้อนในร่างกายอยู่ในระดับกี่องศา ?
โดยปกติร่างกายของมนุษย์จะรักษาความสมดุลย์ของความร้อนในร่างกาย ไว้ในระดับเฉลี่ยประมาณ 37 องศาเซลเซียส เมื่อใดที่ความสมดุลย์นี้สูญเสียไป ร่างกายจะไม่เป็นสุข
71. อาคารบ้านเรือนที่ถูกสุขลักษณะ ควรเป็นอย่างไร ?
อาคารบ้านเรือนที่ถูกสุขลักษณะจะต้องมีประตูหน้าต่าง และช่องลมเพียงพอต่อการระบายอากาศ
72. อากาศร้อนมีผลกระทบต่อร่างกายอย่างไร ?
อากาศที่ร้อนเกินไป จะทำให้ร่างกาย รู้สึกอบอ้าวอ่อนเพลียเหงื่อออกมากและเกิดสิ่งสกปรกในอากาศด้วย
73. อากาศหนาว มีผลกระทบต่อร่างกายอย่างไร ?
อากาศที่หนาวเกินไป จะทำให้ร่างกายสูญเสียความร้อนและมีผลต่อการไหลเวียนของโลหิตในร่างกาย
74. ห้องที่พักอาศัย ที่ถูกสุขลักษณะ จะต้องเป็นอย่างไร ?
ห้องที่พักอาศัย ที่ถูกสุขลักษณะ จะต้องมีความสูงจากพื้นห้องถึงเพดานไม่ต่ำกว่า 240 เซนติเมตร มีพื้นที่อยู่อาศัยไม่ต่ำกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรต่อคน และมีพื้นที่ประตู หน้าต่าง และช่องระบายลม รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ห้อง
75. การระบายอากาศในอาคารบ้านเรือนควรทำอย่างไร ?
การระบายอากาศในอาคารบ้านเรือนนอกจากจะมีระบบการระบายอากาศที่เหมาะสม แล้ว อีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้พัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ ช่วยปรับระดับอุณหภูมิและการถ่ายเท ของอากาศในบ้านได้
76. แสงสว่างในอาคารที่พักอาศัย ควรเป็นอย่างไร ?
ในอาคารที่พักอาศัยจะต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอ เพราะแสงสว่างมีผลโดยตรงต่อสายตาแสงสว่างที่จ้าเกินไป หรือสลัวเกินไปจะทำให้กล้ามเนื้อที่ยึดเลนส์นัยน์ตาต้องทำงานหนัก จะทำให้ประสาทตาเสื่อมก่อนถึงวัยอันควร
77. กาแสงไฟประเภทใดที่มีอันตราย ?
แสงไฟที่มีอันตรายควรหลีกเลี่ยง คือ แสงไฟกระพริบ เพราะแสงไฟกระพริบจะทำให้เกิดการกระตุ้นประสาทตาตามจังหวะการกระพริบของแสง มีผลทำให้ประสาทตาเสียเร็วกว่าปกติ
78. เหตุรำคาญคืออะไร ?
เหตุรำคาญ หมายถึง สภาวะที่ทำให้เกิดการรบกวนต่อประสาทสัมผัสที่เกิดต่อเนื่องเป็น เวลานานหรือบ่อยๆ จนทำลายความสงบสุขให้หมดไป
79. เหตุรำคาญที่เกิดอยู่บ่อย ๆ มีอะไรบ้าง ?
ได้แก่ เสียงดังรบกวนการสั่นสะเทือน แสงสว่างรบกวน กลิ่นเหม็น ฝุ่นและควัน
80. เหตุรำคาญ มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายอย่างไร ?
เหตุรำคาญทำให้เกิดความหงุดหงิด รำคาญและมีผลไปถึงประสิทธิภาพการทำงาน โดยทำให้สมาธิการทำงานน้อยลงต้องใช้เวลาในการทำงานนานกว่าปกติ หรือทำให้นอนไม่หลับ พักผ่อนไม่ได้
81. ความสั่นสะเทือนมีผลต่อร่างกายอย่างไร ?
อันตรายจากความสั่นสะเทือน จะมีผลทำให้ร่างกายต้องการออกซิเจนมากขึ้นกว่าปกติ และทำให้ปอดและหัวใจทำงานหนักขึ้น
82. อลูมิเนียมคืออะไร ?
อลูมิเนียม เป็นโลหะที่มีน้ำหนักเบาและมีสีเงิน ตัวของมันเองไม่แข็งแรงเมื่อเราใช้อลูมิเนียมเรามักผสมกับทองแดงหรือสังกะสีเพื่อทำให้แข็งแรงขึ้น
83. ทำไมจึงใช้อลูมิเนียมในการผลิตกระป๋องเครื่องดื่มแคน ?
เพราะอลูมิเนียมเป็นโลหะที่เย็นตัวเร็ว และรักษาความเย็นได้ กระป๋องเครื่องดื่มแคนจึงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย
84. การผลิตกระป๋องเครื่องดื่มแคนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร ?
กระป๋องเครื่องดื่มแคนผลิตจากอลูมิเนียม ซึ่งในการผลิตอลูมิเนียมให้ได้ 1 ตันนั้นจะต้องใช้แร่อลูมิเนียมบริสุทธิ์จากธรรมชาติ มาเป็นวัตถุดิบถึง 5 ตัน ใช้พลังความร้อนจากไฟฟ้า ถึง 18,000 กิโลวัตต์ และยังก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แพร่กระจายออกสู่อากาศอีกถึง 18 ตัน
85. วิธีการประหยัด การใช้ประโยชน์จากกระป๋องเครื่องดื่มทำได้อย่างไร?
ประหยัดได้โดยการรีไซเคิล กระป๋องแคนเมื่อใช้แล้วสามารถหมุนเวียนส่งกลับโรงงาน เพื่อผลิตใหม่ได้อีก ซึ่งในการรีไซเคิลกระป๋องแคนนั้นจะใช้ความร้อนเพียงร้อยละ 5 ของการ ผลิตครั้งแรกเท่านั้น
86. เรานำกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาผลิตใช้ใหม่อย่างไร ?
ขั้นตอนที่หนึ่งคือ การเก็บรวบรวมกระป๋องอลูมิเนียม จากนั้นก็ส่งเข้าโรงงาน เพื่อบด ให้เป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำมาทำให้เป็นแท่ง และนำมารีดให้เป็นแผ่น แล้วส่งเข้าโรงงานทำ กระป๋องใบใหม่ที่ไม่มีขีดจำกัดว่าจะนำอลูมิเนียมมาผลิตใช้ได้ใหม่อีกกี่ครั้ง
87. การเปิดตู้เย็นบ่อย ๆ ทำให้เกิดอะไรขึ้น ?
ทุกครั้งที่ตู้เย็นถูกเปิดออกอากาศเย็นภายในตู้จะถ่ายเทออกนอกตู้ และภายในตู้ก็จะถูกแทนที่ด้วยอากาศร้อนทำให้ตู้เย็นต้องใช้กระแสไฟเพิ่มขึ้น เพื่อปรับอุณหภูมิของตู้เย็นให้เย็นลง
88. มดมีอันตรายต่อคนหรือไม่ ?
มดเป็นพาหนะนำเชื้อโรคมาสู่ร่างกายคน เพราะมดกินอาหารทุกชนิดไม่เลือก และมี นิสัยเดินไปเรื่อยๆ ไม่ว่าพื้นจะสะอาดหรือสกปรก สิ่งสกปรกทั้งหลายจึงติดมากับตัวมดเมื่อ มันสัมผัสกับอาหารสิ่งสกปรกนั้นก็จะลงไปปนเปื้อนอยู่ในอาหาร อาหารที่มดกินแล้วจึงไม่ ควรนำมารับประทานอีก
89. การเติมน้ำมันล้นถัง จำทำให้เกิดอะไรขึ้น ?
การเติมน้ำมันล้นถัง หรือหกล้นออกมาน้ำมันส่วนนั้นจะเกิดปฏิกิริยากับแสงแดด ระเหยเป็นไอกลายเป็นหมอกพิษขึ้นได้
90. ผู้ปราบแมลงในระบบของธรรมชาติมีสัตว์อะไรบ้าง ?
ผู้ปราบแมลงในระบบธรรมชาติได้แก่ กบ คางคก เม่น ตะกวด หนูหริ่ง นก แมลงเต่าทอง และแมลงปอ
91. การปราบแมลงโดยระบบธรรมชาติทำอย่างไร ?
เป็นการปราบแมลงโดยระบบห่วงโซ่อาหาร เช่น นกนางนวลตัวหนึ่ง ๆ กินแมลงได้ อย่างน้อยถึง 200 ตัวต่อวัน เช่นเดียวกับนกดุเหว่าที่สามารถกินหนอนได้นับร้อยตัวต่อวัน หรือ แมลงเต่าทองที่มีหน้าที่กินเพลี้ยต้นไม้เป็นอาหาร
92. พันธุ์พืชที่เกิดอยู่ในโลกทั้งหมดมีเท่าใด ?
พันธุ์พืชที่เกิดอยู่ในโลกมีอยู่ประมาณ 350,000 ชนิด ในจำนวนนี้เป็นพืชชั้นสูงประมาณ 250,000 ชนิด และเป็นพืชชั้นต่ำอีกประมาณ 100,000 ชนิด
93. การสูญพันธุ์ของพืชเกิดขึ้นอย่างไร ?
การสูญพันธุ์ของพืชเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนหนึ่งนั้นการสูญพันธุ์เกิดจากการวิวัฒนาการของธรรมชาติ แต่อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์
94. การสูญพันธุ์เป็นไปอย่างไร ?
นักวิทยาศาสตร์ได้ประมาณว่า การสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์ในปัจจุบันนั้นได้สูญพันธุ์ ไปวันละ 1 ชนิด และสิ้นศตวรรษนี้จะมีพืชและสัตว์สูญพันธุ์ไปจากโลกถึง 1 ล้านชนิด
95. โลกมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์อยู่เป็นจำนวนเท่าใด ?
โลกมีสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังประมาณ 45,000 ชนิด และมีสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังประมาณ 5-10,000,000 ชนิด ในจำนวนนี้ร้อยละ 80 เป็นชีวิตของแมลงชนิดต่าง ๆ
96. การสูญพันธุ์ของพืชมีผลกระทบต่อการมีชีวิตของสัตว์หรือไม่ ?
การสูญพันธุ์ของพืชเพียง 1 พันธุ์จะมีผลกระทบทำให้พันธุ์สัตว์ต้องตายลงถึง 20-40 พันธุ์
97. ต้นไม้มีส่วนสำคัญต่อวงจรการหมุนเวียนเวียนของน้ำบนโลกอย่างไร ?/font>
ต้นไม้เก็บน้ำไว้ที่ราก และหายใจเอาไอน้ำออกทางใบไปสร้างความชุ่มชื้นให้กับอากาศที่ อยู่รอบๆ ทำให้อากาศบริเวณเหนือป่ามีความชุ่มชื้น
98. ป่าฝนคืออะไร ?
ป่าฝนคือป่าที่มีฝนตกอย่างน้อยปีละ 100 นิ้ว ป่าฝนจะเกิดอยู่ในเขตร้อนชื้นของโลก ณ บริเวณที่เป็นเส้นศูนย์สูตร ได้แก่ แถบอเมริกาใต้ อัฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
99. ป่าฝนที่ใหญ่ที่สุดของโลกอยู่ที่ใด ?
ป่าฝนที่ใหญ่ที่สุดของโลก คือป่าอเมซอนซึ่งตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาใต้
100. ป่าฝนสำคัญต่อโลกอย่างไร ?
ป่าฝนเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนให้กับโลก และดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ ปริมาณของออกซิเจนมากกว่า 40% ในโลกที่ป่าฝนสร้างขึ้นให้กับอากาศ และประมาณว่ามาก กว่าครึ่งหนึ่งของพืชและสัตว์ในโลกที่อาศัยอยู่ในป่าฝน

โพสโดย : ratwic
IP : 182.93.193.171
โพสเมื่อวันที่ : 02 ก.พ. 2555,18:53 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน:

โรงเรียนปากชมวิทยา ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150  Tel.042881088,Fax 042881349 E-mail pakchomwit@gmail.com